NL EN
Questions or problems? Please contact us

Gebruiksvoorwaarden FOYS

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de FOYS Applicatie welke door Focus On Your Sport B.V. te Amsterdam is ontwikkeld. De FOYS Applicatie is een geïntegreerd online ledeninformatiesysteem voor verenigingen, stichtingen en overige (sport) organisaties, inclusief de bijbehorende software, diensten, websites, web applicaties, en mobiele applicaties. Focus On Your Sport B.V. ontwikkelt voor verschillende klanten de FOYS Applicatie. De naam van de FOYS Applicatie kan voor iedere klant anders zijn. De FOYS Applicatie wordt voor verschillende klanten ontwikkeld onder verschillende namen.

1. Omvang van de licentie

1.1 Focus On Your Sport B.V. verleent hierbij aan de legitieme verkrijger van de FOYS Applicatie ("U") een gebruiksrecht voor de FOYS Applicatie. Dit recht is beperkt tot gebruik door u binnen uw eigen organisatie. 

1.2 Deze licentie is persoonlijk. De FOYS Applicatie mag alleen worden gebruikt op het apparaat waarop de FOYS Applicatie is gedownload en geïnstalleerd.

1.3  U wordt geregistreerd door Focus On Your Sport bij gebruik van de FOYS Applicatie middels een combinatie van een unieke gebruikersnaam en wachtwoord. Het is niet toegestaan deze gegevens waarmee toegang kan worden verkregen tot het interactieve gedeelte van de FOYS Applicatie, aan derden te verstrekken.

1.4 Het doel van de FOYS Applicatie is om een ​​dienst te verlenen in het kader van de doelstelling van de klantorganisatie, echter gebruikers zijn vrij om de FOYS Applicatie voor elk doel te gebruiken binnen de grenzen van deze Gebruiksvoorwaarden en de wet.

1.5 Het is niet toegestaan ​​om:

  • de broncode van de FOYS Applicatie te decompileren of te reverse-engineeren, behalve in de gevallen dit verplicht wordt ​​door dwingende wetgeving;
  • kopieën van de FOYS Applicatie aan derden leveren;
  • de FOYS Applicatie te sublicentiëren of om de FOYS Applicatie op enige manier beschikbaar te maken voor derden;
  • de FOYS Applicatie aan te passen;
  • het verwijderen of onleesbaar maken van Focus On Your Sport B.V. als auteursrechthebbende van de FOYS Applicatie.

1.6 In aanvulling op de bepalingen en voorwaarden van dit document, kan de Apple Store en/of Google Play Store voorwaarden stellen voor de aankoop en het gebruik van de FOYS Applicatie en aanverwante zaken.

2. Intellectuele eigendom

2.1 Alle rechten op de FOYS Applicatie, bijbehorende documentatie en alle wijzigingen en uitbreidingen daarvan, rusten en blijven bij Focus On Your Sport B.V. U verwerft alleen die rechten en machtigingen die voortvloeien uit deze overeenkomst of die welke afzonderlijk schriftelijk worden verleend. U mag de FOYS Applicatie niet gebruiken, kopiëren of publiceren dan zoals in dit document en andere publicaties door Focus On Your Sport B.V. in het kader van het gebruik van de FOYS Applicatie is toegestaan.

3. Kosten

3.1 Afspraken over de kosten voor de licentie zoals genoemd in art. 1.1. voor het gebruik van de FOYS Applicatie worden met uw organisatie. 

4. Updates

4.1 Focus On Your Sport B.V. geeft van tijd tot tijd updates vrij die bugs kunnen repareren of de werking van de FOYS Applicatie kunnen verbeteren.

4.2 Beschikbare updates worden u zo mogelijk meegedeeld via meldingen die worden aangeboden door de Apple Store en/of Google Play Store of door meldingen van Focus On Your Sport B.V. aan u, maar het is uw verantwoordelijkheid om deze meldingen te controleren. Updates worden op dezelfde manier toegepast via deze platforms, waarvoor een actieve internetverbinding vereist is.

4.3 Updates installeren vereist uw afzonderlijke toestemming. Een juiste toepassing van updates vereist de beschikbaarheid en goede werking van de Apple Store en/of Google Play waarover Focus On Your Sport B.V. geen controle heeft. Focus On Your Sport B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een onjuiste uitvoering van updates. Er is geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van fouten die zijn opgelost in een update die u niet hebt geïnstalleerd.

5. Persoonlijke gegevens

5.1 De FOYS Applicatie verwerkt persoonsgegevens. Raadpleeg voor meer informatie de privacyverklaring die te vinden is op https://www.focusonyoursport.nl. Met het accepteren van deze gebruiksvoorwaarden stemt u in met het verwerken van de persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring. 

6. Ondersteuning

6.1 U bent zelf verantwoordelijk voor het installeren en activeren van de FOYS Applicatie.

6.2 Focus On Your Sport B.V. biedt een redelijke mate van ondersteuning via de website en/of e-mail (of andere aangekondigde kanalen). Focus On Your Sport B.V. geeft echter geen garanties dat eventuele problemen of verzoeken die door u worden gedaan daadwerkelijk worden geadresseerd en/of opgelost.

7. Garanties en aansprakelijkheid

7.1 Focus On Your Sport B.V. garandeert dat zij zich tot het uiterste inspant om eventueel gerapporteerde bugs zo snel als praktisch mogelijk is te onderzoeken en om een ​​dergelijke bug te repareren of een oplossing te zoeken. Focus On Your Sport B.V. kan het repareren van bugs met beperkte impact uitstellen tot de volgende geplande update. 

7.2 Behalve in gevallen van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid of de overtreding van een hierboven genoemde inspanningsverplichting is Focus On Your Sport B.V. niet aansprakelijk jegens u, ongeacht de grond, voor enige schade in verband met FOYS Applicatie.

7.3 Er is geen aansprakelijkheid indien schade niet tijdig na ontdekking aan Focus On Your Sport B.V. wordt gemeld. Bovendien is er geen aansprakelijkheid indien de oorzaak van schade buiten de controle van Focus On Your Sport B.V. ligt (overmacht).

7.4 Er is geen aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit een onjuiste werking van de Apple Store en/of Google Play Store.

8. Duur van de overeenkomst

8.1 Deze overeenkomst treedt in werking wanneer u de FOYS Applicatie gebruikt en blijft van kracht totdat het gebruik wordt beëindigd, de eventuele overeenkomst tussen uw organisatie en Focus On Your Sport B.V. wordt beëindigd, en/of de FOYS Applicatie door u wordt verwijderd.

8.2 De overeenkomst kan op elk moment door zowel u als Focus On Your Sport B.V. worden opgezegd.

8.3 Deze overeenkomst wordt automatisch en onmiddellijk beëindigd in het geval u failliet gaat, een surseance van betaling aanvraagt, uw vermogen in beslag wordt genomen of als uw rechtspersoon in liquidatie, wettelijke ontbinding of liquidatie komt.

8.4 Na beëindiging van de overeenkomst (ongeacht de reden) moet u het gebruik van de FOYS Applicatie staken. Daarnaast moet u alle exemplaren (inclusief back-up kopieën) van de FOYS Applicatie verwijderen van uw telefoon en alle computersystemen die u beheert.

9. Overige voorwaarden

9.1 Op deze licentieovereenkomst voor gebruikers van de FOYS Applicatie is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Tenzij anders voorgeschreven door dwingend recht, zullen alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

9.3 De vaststelling dat een bepaalde bepaling van deze overeenkomst niet rechtsgeldig is, heeft geen invloed op de geldigheid van de gehele overeenkomst. In een dergelijk geval zullen de partijen een vervangende bepaling opstellen die rechtsgeldig is en de bedoeling van de overtredende bepaling zo veel mogelijk benadert.

9.4 Focus On Your Sport B.V. kan haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst overdragen aan een derde partij indien deze de auteursrechten op de FOYS Applicatie verwerft.